ถังฝาปิด 200 ลิตร ไม่เคลือบ
 ภายใน
   ถังฝาปิด 200 ลิตร เคลือบภายใน     ถังฝาเปิด 200 ลิตร ไม่เคลือบ
 ภายใน
เหมาะสำหรับบรรจุของเหลวที่มีความ
หนืดน้อยถึงปานกลาง และตัวทำละลาย
เป็นส่วนประกอบของ Solvent
  เคลือบด้วยสารต่างกัน เช่น Lacquer
(FDA Regulation), Bitumen เป็นต้น เหมาะสำหรับบรรจุของเหลวที่มีความ
หนืดน้อยถึงปานกลาง และตัวทำละลาย
ที่เป็นส่วนประกอบของน้ำ
  เหมาะสำหรับบรรจุของหนืดปานกลาง,
หรือของแข็งที่ยากต่อการถ่ายลงในถัง
ประเภทฝาปิด และตัวทำละลายเป็น
ส่วนประกอบของ Solvent อาทิเช่น
สารหล่อลื่น, สารเคมีผง, สีบางชนิด,
เรซิน, หมึก เป็นต้น
         
อ่านต่อ   อ่านต่อ อ่านต่อ
   
9-11-2553
hm75@hotmail.com
   
01-01-2552
ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO 9001-2008 จาก Bureau Veritas ตั้งแต่ปีพศ. 2548
   
28-10-2553
Supplier Awards Best in Packagingจาก บริษัท ปตท เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
   
   
  read more
Copyright © 2010 บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด All rights reserved. web design by maximumdev